Jury: skład/regulamin pracy komisji

Skład Jury:

Decyzją Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 28 lutego 2018 roku został zatwierdzony skład komisji konkusru odbywajacego się w ramach VIII Polskich Spotkań Kontrabasowych - Mielec 2018:

 • prof. Leszek Sokołowski (UMFC Warszawa) - przewodniczący
 • prof. Waldemar Tamowski (AM Katowice)
 • dr Krzysztof Firlus (AM Kraków)

Regulamin pracy Jury:

1. Komisja oceniająca konkurs w odbywający się w ramach VIII Polskich Spotkań Kontrabasowych przestrzega Zasad organizacji ustalonych przez Centrum Edukacji Artystycznej.

2. Komisja oceniająca słucha i ocenia każdego uczestnika w pełnym składzie.

3. Komisja oceniająca może wskazać laureatów I, II i III miejsca oraz wskazać wyróżniających się uczniów oraz wyróżnić nauczycieli prowadzących i pianistów - akompaniatorów.

4. Komisja oceniając występ uczestnika/studenta bierze pod uwagę m. in.:

 • dobór repertuaru do umiejętności;
 • stronę artystyczną prezentacji i predyspozycje estradowe;
 • intonację i jakość brzmienia;
 • interpretację i stylowość prezentacji programu;
 • znajomość formy utworu i umiejętność jej realizacji;

5. Uczestnicy konkursu oceniani są wg skali od 1 do 25 punktów;

6. Jury może przyznać dla uczestnika konkursu, który uzyskał maksymalną ilość 25 punktów - Grand Prix, jako specjalną nagrodę dla najlepszego uczestnika konkursu;

7. Jury przyznaje kolejne miejsca i wyróżnienia wg następującego podziału punków:

 • I miejsce:            24,66 – 23,00 pkt,
 • II miejsce:           22,66 – 22,00 pkt,
 • III miejsce:         21,66 – 21,00 pkt,
 • Wyróżnienia      20,66 – 20,00 pkt.

8. Jury w poszczególnych kategoriach wiekowych może nie przyznać danego miejsca lub wyróżnienia;

9. Do oceny punktowej dołączona jest krótka informacja uzasadniająca i ewentualne merytoryczne uwagi członków komisji oceniającej każdego uczestnika;

10. Członkowie jury wypełniają indywidualną kartę punktacyjną każdego uczestnika;

11. Punktacja indywidualna przenoszona jest przez sekretarz konkursu na zbiorczą kartę punktacyjną;

12. Na podstawie zbiorczej karty punktacyjnej przewodniczący JURY sporządza protokół konkursu;

13. Protokół konkursu zawiera:

 • ocenę poziomu wykonawczego uczniów;
 • ogólne wskazania merytoryczne dotyczące przesłuchań konkursowych;
 • wykaz laureatów i miejsc pozostałych uczestników;
 • wykaz wyróżnionych nauczycieli i pianistów – akompaniatorów;
 • uwagi dotyczące strony organizacyjnej całości imprezy.

14. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnika, a laureaci i wyróżnieni uczniowie nagrody zgodne z zasadami zatwierdzonymi przez CEA. Wyróżnieni nauczyciele i pianiści - akompaniatorzy otrzymują: dyplom "wyróżniony",

15. Protokół sporządzony przez przewodniczącego JURY zostaje dołączony do całościowego Sprawozdania imprezy sporządzanego przez Współorganizatora;

16. Sprawozdanie zostanie przekazane do Organizatora (Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie) i Wizytatora Regionalnego w Rzeszowie.

 

Beznazwy 1

Copyright © 2018 Polskie Spotkania Kontrabasowe 
Projekt strony: Konrad Sosiński